نمرات درس بازرگانی بین الملل : برای دانلود کلیک کنید


نمرات درس متره و برآورد مهندسی معماری تهران شمال :برای دانلود کلیک کنید


نمرات درس اصول بازاريابی- مهندسی صنايع تهران شمال : برای دانلود کلیک کنید


نمرات درس بازاریابی بین الملل-مدیریت بازرگانی تهران شمال :برای دانلود کلیک کنید


نمرات درس ساختمان ۲ تهران شمال : برای دانلود کلیک کنید


نمرات درس مدیریت کارگاه : برای دانلود کلیک کنید