شماره موبایل : ۰۹۱۲۰۳۴۰۴۲۸ – ۰۹۳۵۸۹۳۵۶۹۶

email: ghasemzadeh.smaziar@yahoo.com

ایدی تلگرام : maziar8362@

کانال تلگرام:maz8362@

اینستاگرام: maziar.ghasemzadeh

اینستاگرام: maziar_ghasemzadeh

چهار اصل در مدیریت مدیریت چیست؟
اشتباهات متداول در تبلیغات
چهار اصل در مدیریت مدیریت چیست؟