مصاحبه با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان خوزستان – اهواز
لينك مصاحبه:

http://www.ahvazccim.com/fa/news/item/2010-hn.html

http://gilan-today.com/files/pdfs/Newspaper/4880/page_3.pdf

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم ؟
مدیریت چیست؟

مدیریت چیست؟